Fontos előzetes információk:

 • A Telc nyelvvizsgákon nem használható szótár! A vizsgázók az egyes feladatok megoldása során ceruzát és tollat egyaránt használhatnak.
 • A nyelvvizsga írásbeli és szóbeli része ugyanazon a napon zajlik le.

Vizsgarészek

A vizsga két fő részből, szóbeli és írásbeli vizsgarészből tevődik össze. A vizsga akkor sikeres, ha mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgán maximálisan szerezhető pontszámok 60%-át megszerzi a vizsgázó, de mindegyik, az egyes készségeket (olvasás, levélírás, hallott szöveg értése, beszédkészség) mérő vizsgarészt egyenként is minimum 40%-osra kell teljesíteni.

Ha csak az egyik vizsgarész sikerül, akkor részbizonyítványt kap a vizsgázó.

 Az írásbeli vizsga: 

Rendelkezésre álló idő:

 1. Olvasott szöveg értése és nyelvtani, lexikai ismereteket mérő feladatok megoldása: 100 perc (szünet nincs)
 2. Levélírás: 60 perc (szünet nincs)

Összesen szerezhető pontszám: max. 186 pont, minimális pontszám: 111,6 pont

 1. Olvasott szöveg értése és nyelvtani, lexikai ismereteket mérő feladatok megoldása: 114 pont, minimális pontszám: 45,6 pont
 2. Levélírás: 72 pont, minimális pontszám: 28,8 pont

1.    Olvasott szöveg értése: 100 perc

1.1. Szöveg rekonstrukciója, kiegészítése (maximum 24 pont szerezhető): egy összefüggő szövegbe 6 mondatot kell a megfelelő helyre beilleszteni a megadott, összesen 8 mondatból, tehát 2 felesleges.

1.2. Szelektív szövegértési feladat párosítással (maximum 20 pont szerezhető): ez a részletes szövegértést mérő feladat. Egy hosszabb, 5 bekezdésre bontott szöveghez 10 mondatot adnak meg, azt kell meghatározni, hogy a mondatok melyik bekezdéshez tartoznak.

1.3. Komplex szövegértési feladat  (maximum 16 pont szerezhető): 8 állítást kell megvizsgálni, hogy szerepel-e a szövegben, az igaz-hamis-nem szerepel lehetőségek közül választva.

1.4. Globális szövegértési feladat (maximum 12 pont szerezhető): a megadott 4 lehetséges összefoglaló közül az adott szöveghez legmegfelelőbbet kell kiválasztani, amely egy hosszabb szövegnek a tartalmát a legpontosabban adja vissza.

1.5. Szókincs feladat (maximum 20 pont szerezhető): körülírások alapján az adott szó, fogalom kikeresése a szövegből. 20 helyre kell megtalálni a megfelelő szót a szövegből a körülírások segítségével.

1.6. Hibakeresés (maximum 22 pont szerezhető): egy 22 soros szöveg minden sorát elemezni kell, és meg kell vizsgálni, hogy nyelvtanilag helyes-e vagy sem. A helytelen mondatban ki kell javítani a hibát, és a helyes megoldást meg kell adni a válaszlapon. A helyes mondatokat pedig pipával kell jelölni a válaszlapon.

2. Fogalmazási készség, levélírás (maximum 72 pont szerezhető)

2.1. Kötelező feladat (maximum 40 pont szerezhető): megadott témáról fogalmazás írása.

Szavak száma:  minimum 200 szó

2.2. Választható feladat (maximum 32 pont szerezhető): 4 téma közül 1-et kell választani, és abban a témában kell megírni 3 irányított szempont alapján a levelet, amely hivatalos vagy baráti levél lehet.

Szavak száma:  minimum 150 szó

 A formai kritériumok betartása nélkül nem sikerülhet a feladat megoldása. A megfelelő tartalmi tagolás mellett a formára is figyelni kell: feladó, címzett, dátum, a levél tárgya, hivatalos megszólítási formula, levél lezárására szolgáló elköszönési formula.

A levélírási feladatot 3 szempont alapján pontozzák.

1. A levél formai és tartalmi helyessége.

Itt azt értékelik, hogy a fent említett formai követelményeknek megfelel-e a levél, illetve hogy a feladat által megadott utasítások közül mindenre kitért-e a vizsgázó, amelyre a feladat során ki kellett térnie.

2. A levél kommunikatív megformálása.

Fontos a feladat megoldása során az előre megadott szempontok logikai sorrendjének kialakítása, valamint a szövegkohéziós, logikai elemek megfelelő használata is. Pontozzák, hogy mennyire függ össze a szöveg, annak megfogalmazása megfelel-e a hivatalos levélre jellemző nyelvhasználatnak, a vizsgázó mennyire gazdagon képes kifejezni gondolatait. A formai kritériumokat is itt pontozzák.

3. Nyelvhelyesség.

A helyes nyelvhasználatot, a helyesírást és a nyelvtani tudást pontozzák e készség szerint.

A szóbeli vizsga

 • maximum 144 pont szerezhető, minimális pontszám: 86,4 pont
 • 76 perc

1.    Hallás utáni szövegértés (labor): 60 perc, max. 72 pont, minimális pontszám: 28,8 pont

Összesen 3 szöveg hangzik el. Az 1. szöveget 2-szer hallják a vizsgázók, de mindkét alkalommal más és más kérdéseket kell megválaszolniuk. A labor feladatok a globális, komplex és szelektív halláskészséget mérik fel.

1.1. Feleletválasztós feladat (maximum 8 pont szerezhető): a hallott szöveghez rendelt 8 állításnál kell kiválasztani 3 lehetséges válasz közül a helyeset az 1. meghallgatás után.

1.2. Párosításos feladat (maximum 24 pont szerezhető): Ugyanazt a szöveget másodszor hallgatják meg, 10 állítást kell összepárosítani 8 beszélővel, 2 kakukktojás van.

1.3. Behelyettesítős feladat (maximum 20 pont szerezhető): a hallott szöveg alapján 10 mondatban kell behelyettesíteni a megfelelő szavakat, melyeket a vizsgázónak kell kitalálnia. Egy helyre legfeljebb 4 szó írható.

1.4. Jegyzetelés (maximum 20 pont szerezhető): egy előadást kell meghallgatni, s ennek alapján bizonyos kérdésekre kell jegyzetelés útján válaszolni: a kérdések a feladatlapon vannak, a válaszokat a kérdések mellé kell írni. Nem feltétlenül szükséges teljes mondatot írni, a kérdéseket évszámmal, tagmondatokkal, illetve egy-egy oda illő kulcsszóval is meg lehet oldani.

 A hallás utáni szövegértési feladat az írásbeli fordulót követi. Az írásbeli vizsgát követően 15 perc szünet van, azután következik a labor feladat.

2.    Beszédkészség, szóbeli vizsga:

 • maximum 72 pont szerezhető,
 • időtartam: a vizsga kb. 16 perc
 • felkészülési idő NINCS!

2.1.   Interjú a vizsgázók között (maximum 15 pont szerezhető): A vizsgázók párban (páratlan számú vizsgázó esetében hármasával) vizsgáznak. Ha ismerik egymást, kölcsönösen bemutatják a másikat, ha nem ismerik vizsgázótársukat, bemutatkoznak. Ezután egy adott témával kapcsolatosan kérdéseket tesznek fel a vizsgázó társuknak. A feladat végén a vizsgáztató is tehet fel kérdést.

2.2.   Prezentáció (maximum 21 pont szerezhető): A prezentáció során a vizsgázónak 2 előre nem ismert téma közül egyet kell választania, és 1,5 percben előadnia. A beszélgetőpartner ezzel kapcsolatban kérdéseket tesz fel neki. A témák a szóbeli témakörök közül kerülhetnek ki (ld. lentebb). A prezentációk ideje  legfeljebb 6 perc lehet.

2.3. Véleménykifejtés/Vita (maximum 21 pont szerezhető)A vizsgázóknak egy adott téma alapján kell egymással beszélgetniük, kifejteniük véleményüket. A témát egy mondattal veti fel a bizottság. A vizsgázóknak tudniuk kell érvelni, vitatkozni, egymást meggyőzni, kompromisszumot kötni. Az egyes érveket meg kell vitatniuk. (Tipikus pro-kontra érvek.)

2.4. Összefoglalás (maximum 15 pont szerezhető): A vizsgázó a vizsgáztató kérésére összefoglalja a másik vizsgázó által elmondottakat – legfeljebb fél percben. Ez a szóbeli vizsga bármely feladatánál előfordulhat, nem feltétlenül képez egy utolsó feladatot.

A szóbeli vizsgarészen a bizottság a kifejezőkészséget, a nyelvhelyességet, a szóbeli kommunikációs készségeket, a szókincset, a stílust és a feladatmegoldó készséget (kommunikatív hatékonyságot) pontozza. Az is fontos, hogy tényleg arról beszélt-e a vizsgázó, amiről a feladat szerint beszélnie kellett, és mennyire vett részt aktívan a beszélgetésben. A kiejtést és az intonációt is pontozzák.

A letölthető szóbeli témaköröket itt találod:

PDF fájl letöltése

A továbbiakról a TELC honlapján tájékozódhatsz.


Nem találtál még NÉMET nyelvtanárt a felkészüléshez?

Szívesen segítek neked a felkészülésben személyesen Szegeden, vagy Skype-on keresztül.

Most INGYEN kipróbálhatod, hogy milyen egy Skype-os németóra!

Sokan irtóznak még a Skype-os nyelvtanulástól, de azért számos előnye van:

* Kényelmes – Csak leülsz a számítógéped elé, és kezdődhet is az óra. *
* Rugalmas – Hiszen akár az esti órákban vagy szombat délelőtt is vehetsz órákat. *
* Digitális órai jegyzet – Az órai jegyzetet az óra után e-mailben megkapod! *

Töltsd ki az alábbi jelentkezési lapot, és egyeztessünk időpontot egy próbaórára!

Bemutatkozás | Kell-e félnem a Skype-os nyelvórától?


JELENTKEZÉS INGYENES NÉMET PRÓBAÓRÁRA

  Név (kötelező)

  E-mail (kötelező)

  Telefonszám (nem kötelező)

  Ingyenes próbaóra típusa:*

  Miért szeretnél német nyelvvizsgát?*

  Mondj magadról pár szót (Mihez kell a nyelvvizsga, milyen szinten vagy stb.):

  A jelentkezés elküldéséhez kattints a "Küldés" gombra!