Fontos előzetes információk:

  • 2016 novemberétől változott az ORIGÓ C1 nyelvvizsga! (Oldalunkon már az új feladatok vannak fenn!)

Az ORIGÓ felsőfokú (C1) német nyelvvizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

Az írásbeli (B típusú) vizsga: max. 90 pont szerezhető, minimális pontszám 54 pont

A vizsgafeladatokat 240 perc, azaz 4 óra alatt kell megoldani, az írásbeli vizsgán egy- és kétnyelvű nyomtatott szótárt lehet használni.

Az írásbeli vizsga az alábbi részekből áll:

 1. Olvasott szöveg értése (olvasáskészség) (max. 30 pont szerezhető, minimális pontszám: 12 pont)

1.1. Olvasott szöveg értését ellenőrző feladat: max. 20 pont szerezhető

Egy idegen nyelvű szöveget (kb. 4000-4200 leütés, általában újságcikk) kell elolvasni, amelyhez magyar nyelvű kérdések kapcsolódnak. A kérdéseket magyarul kell megválaszolni. Ez a feladat nemcsak azt vizsgálja, hogy képes vagy-e megérteni a szöveg tartalmát egészében és részleteiben is, hanem azt is, hogy a sugallt tartalmat is megérted-e. A kérdések vonatkozhatnak a szöveg egészére, hosszabb szövegrészekre, szövegrészek összefüggéseire, de egyes részletekre is. Előfordulhatnak olyan kérdések, amelyek megválaszolásához a szöveg egészének áttekintése és megértése után a szöveg több részéből kell összegyűjteni az információkat. A feladat megoldása során arról kell bizonyságot tenni, hogy meg tudod érteni szótár nélkül a célnyelvi szöveget, ki tudod szűrni a közlési szándékokat, a sugallt tartalmakat is.

1.2. Lyukas szöveg: max. 10 pont szerezhető

Idegen nyelvű hiányos szöveget kell a megadott szavakkal, szókapcsolatokkal kiegészíteni. Minden kifejezést csak egyszer lehet felhasználni, de a megadott kifejezések közül kettő felesleges. A feladat során a nyelvtani ismereteket (pl. melléknévragozás, kötőszavak, rendhagyó igék, partikulák) és a szókincsbeli tudást (pl. szavak jelentése közötti különbség felismerése, állandósult szókapcsolatok, szólások ismerete) is mérik.

2. Íráskészség (irányított fogalmazás) (max. 30 pont szerezhető, minimális pontszám: 12 pont)

2.1. Levélírás, fogalmazás, rövid esszé: max. 20 pont szerezhető

Két témából lehet választani, és a választott témában kell egy baráti vagy félhivatalos levelet, vagy pedig egy fogalmazást megírni 20-22 sorban. A feladat ugyanakkor lehet blogbejegyzés vagy írásbeli hozzászólás is, például egy képzeletbeli internetes fórumon. A fogalmazás lehet egy rövid esszé is, ez esetben figyelni kell az esszére jellemző tagolásra és érvelésre. A feladat során ügyelni kell a műfajra jellemző stílusra.

Ez a feladat az íráskészséget méri, a tartalmat, a kommunikatív értéket, a kifejezésmódot és a nyelvhelyességet pontozzák (5-5 pont).

2.2. Internetes hozzászólás írása: max. 10 pont szerezhető

Egy rövid idegen nyelvű szöveggel, állítással kapcsolatban kell 12-15 sorban véleményt (indoklással) írni egy internetes fórumhozzászólás, blogbejegyzés vagy olvasói levél formájában.

3. Közvetítés: (max. 30 pont szerezhető, minimális pontszám: 12 pont)

3.1. Közvetítés (tömörítés, összefoglalás) magyarról idegen nyelvre: max. 15 pont szerezhető

Általános témájú magyar nyelvű szöveget (kb. 2000-2400 leütés, általában újságcikk) kell idegen nyelven összefoglalni 8-10 sorban. Az összefoglalás kb. fele olyan hosszú lehet, mint az eredeti szöveg terjedelme, és 5 előre megadott magyar nyelvű szempont alapján kell megírni. Ez a feladat azt méri, hogy sikerült-e megértened a szöveg tartalmát és logikáját, és képes vagy-e ezt németül visszaadni egy összefüggő, koherens, követhető és nyelvileg igényes összefoglalásban úgy, hogy az információtartalom ne sérüljön (ne legyen benne félreértelmezés), az általad megalkotott szöveg pedig világos, jól szerkesztett, tagolt és koherens, valamint igényes nyelvi megfogalmazású legyen. Ügyelj arra, hogy emeld ki a legfontosabb nézeteket és az azokat alátámasztó érveket.

A feladatmegoldást a tartalom, a kommunikatív érték, a kifejezésmód és a nyelvhelyesség szempontjai (5-5 pont) alapján értékelik.

3.2. Közvetítés (fordítás) idegen nyelvről magyarra: max. 15 pont szerezhető

Általános témában írt német nyelvű szöveget (terjedelme kb. 1500 leütés) kell magyarra lefordítani szótár segítségével, amely általában egy német nyelvű újságból választott cikk szokott lenni. Sajtó szaknyelv ismerete szükséges ennek a feladatnak a megoldásához, hiszen szabatosan kell fogalmazni. A feladat megoldása során arról adsz számot, hogy sikerült-e minden részletre kiterjedően megérteni az idegen nyelvű szöveget, és tartalmilag pontosan, félrefordítások nélkül, gördülékeny, nyelvileg helyes, választékos stílusban képes vagy lefordítani azt magyarra olyan minőségben, hogy az a magyar anyanyelvű olvasó számára eredetileg magyar nyelven írott szövegnek tűnjön (azaz ne érződjön az általad alkotott szövegen a fordítás „íze”, hanem szép, magyaros, könnyen olvasható legyen). A szövegek értelmezését esetenként megkönnyíti, ha rendelkezel a célnyelv felsőfokú használatához szükséges interkulturális ismeretekkel.

A feladat értékelése során az információtartalom pontos közléséért lehet a legtöbb pontot szerezni, a többi pontot pedig a gördülékeny megfogalmazásra és a stílusra.

Az egyes részfeladatok során a feladatonként megadott minimális pontszámokat el kell érni. Így az írásbeli vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a megszerezhető pontok 60%-át eléri, azaz legalább 54 pontot szerez.

A szóbeli (A típusú) vizsga: max. 85 pont szerezhető, minimális pontszám 51 pont

  1. Szóbeli beszélgetés: 20 perc (max. 60 pont szerezhető, minimális pontszám: 24 pont)

Ez a rész a beszédkészséget méri, értékelik többek között a nyelvhelyességet, a kiejtést, a szókincset, a beszédértést, valamint a kommunikatív értéket. A vizsgarész sikeres teljesítéséhez szükség van a szóbeli témakörök ismeretére, nagy szókincsre, asszociációs készségre, és arra, hogy a vizsgázó idegen nyelven szabatosan, önállóan, folyamatosan tudjon beszélni, véleményt nyilvánítani, érveket felsorakoztatni, tájékozott legyen az adott témában. Ezért érdemes folyamatosan olvasni a magyar és a német nyelvű sajtót is, hogy minden témában naprakész legyél. A vizsgakövetelmények része, hogy a célnyelvi országok vonatkozásában is rendelkezz alapvető társadalmi és kulturális ismeretekkel.

A vizsgarész 3 részből tevődik össze:

1.  Irányított beszélgetés (kb. 7-8 perc):

A vizsgabizottsággal általános témákról. Szóba kerülhet a szakdolgozat, a szakmai gyakorlat vagy a munkatapasztalat is.

2. Önálló témakifejtés kép alapján (kb. 5-6 perc):

Egy képet kell húzni, amely a témalista valamelyikével kapcsolatos. A vizsgázó önállóan beszél (kb. 5-6 percig) a képpel kapcsolatban felmerülő gondolatairól, véleményt formál, számot ad a témában való tájékozottságáról. Majd válaszol a vizsgáztató esetleges kérdéseire.

3.  Szituációs párbeszéd (kb. 6-7 perc):

Magyar nyelvű utasítások alapján szituációt kell eljátszani a vizsgáztatóval, amit előzetesen kihúztál. Ennél a résznél nagyon fontos a gyors reakció és helyzetfelismerő képesség, a leleményesség, kreativitás és az oldott beszélgetésre való képesség.

A szóbeli vizsgarészen a legtöbb pontot a kommunikatív értékre lehet kapni (30 pontot), ezért ez a legfontosabb értékelési szempont. A szókincsre és a nyelvhelyességre 15-15 pont szerezhető.

 2. Hallott szöveg értése (beszédértés, labor feladat): kb. 30 perc (max. 25 pont szerezhető, minimális pontszám: 10 pont)

Ez a vizsgarész a hallás utáni szövegértés mérésére szolgál. Laboratóriumban vagy külön teremben zajlik a vizsga. A hanganyaghoz kapcsolódó feladatlap kérdései magyar nyelven vannak megfogalmazva, és magyarul kell megválaszolni a kérdéseket. A laborfeladatokhoz szótárt nem lehet használni.

2.1. feladat: max. 20 pont szerezhető

Egy kb. 2,5-3 percnyi hosszúságú szöveg meghallgatása után magyar nyelvű kérdésekre kell válaszolni magyarul. A szöveget 3-szor lehet meghallgatni.

2.2. feladat: max. 5 pont szerezhető

Egy kb. 2,5-3 perces német nyelvű összefüggő szöveg, párbeszéd vagy interjú (de mindenképpen az 1. feladattól eltérő szövegfajta) meghallgatása után kell megoldani a szöveghez kapcsolódó feladatokat, amelyek a következők lehetnek: hozzárendelés, magyar nyelvű táblázat kiegészítése rövid válaszokkal, magyar nyelvű mondatok kiegészítése (információtranszfer). A szöveget 3 alkalommal lehet meghallgatni.

Az ORIGÓ nyelvvizsgarendszerben 2016 novemberétől bevezették a komplex értékelési rendszert, amelynek köszönhetően könnyebb lesz megszerezni a nyelvvizsga bizonyítványt. A komplex értékelési rendszer lehetővé teszi, hogy ha írásbeli és szóbeli, azaz komplex vizsgán veszel részt, akkor a gyengébben sikerült vizsgát kompenzálhasd a jobban sikerült vizsgával, amennyiben az alábbi feltételek fennállnak:

  1. készségenként elérted a minimális 40%-ot: azaz az írásbeli és a szóbeli vizsgán is eléred a készségenként (írásbeli vizsga esetében: szövegértés, közvetítés, íráskészség; szóbeli vizsga esetében: beszédkészség, beszédértés) szerezhető pontszám 40%-át
  2. a szóbelin és írásbelin elért teljesítmény átlaga eléri a 60%-ot.

A komplex értékelésről az ELTE ORIGÓ Nyelvi Centrum weboldalán találsz bővebb információt.

Az egyes vizsgarészekről, feladatokról további információkat, az értékelési szempontokat összefoglaló táblázatokat megtekintheted az ELTE ORIGÓ Nyelvi Centrum weboldalán, ahonnan a fenti információk származnak.

Ugyan a felsőfokú szóbeli vizsga témakörei nagymértékben hasonlóak a középfokú vizsgán elvártakhoz, a C1 szinten jóval magasabb szintű nyelvtudást (nyelvtani ismereteket, kiejtést és szókincset illetően is) várnak el a vizsgáztatók.

Az ORIGÓ felsőfokú német nyelvvizsga szóbeli témaköröket innen töltheted le pdf-ben:

PDF fájl letöltése


Nem találtál még németnyelv-tanárt a felkészüléshez?

Szívesen segítek neked a felkészülésben személyesen Szegeden, vagy Skype-on keresztül.

Most INGYEN kipróbálhatod, hogy milyen egy Skype-os németóra!

Sokan irtóznak még a Skype-os nyelvtanulástól, de azért számos előnye van:

* Kényelmes – Csak leülsz a számítógéped elé, és kezdődhet is az óra. *
* Rugalmas – Hiszen akár az esti órákban vagy szombat délelőtt is vehetsz órákat. *
* Digitális órai jegyzet – Az órai jegyzetet az óra után e-mailben megkapod! *

Töltsd ki az alábbi jelentkezési lapot, és egyeztessünk időpontot egy próbaórára!

Bemutatkozás | Kell-e félnem a Skype-os nyelvórától?


JELENTKEZÉS INGYENES NÉMET PRÓBAÓRÁRA

Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.