Információk az ingyenes nyelvvizsgáról – 2018. január 1-től

 

A 2017. december 29-én megjelent Magyar Közlöny (231. szám) értelmezi a sikeres nyelvvizsgák támogatásáról szóló kormányrendeletet. A Kormány 1516/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű, idegen nyelvből tett érettségi vizsga támogatásáról és ingyenessé tételéről 2017. augusztus 14-én jelent meg a Magyar Közlöny 129. számában.

 

Milyen szintű és milyen típusú nyelvvizsgák sikeres teljesítése esetén igényelhető a támogatás?

A Kormány 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról c. kormányrendelet értelmezése szerint az első sikeres komplex nyelvvizsga alatt 4 definíció keretében meghatározott vizsgát értünk: a támogatott nyelvek közül a Kormány 503/2017. (XII. 29.) számú Kormányrendelet hatálybalépését követően elsőként sikeresen megszerzett nyelvvizsgát érjük, amely lehet:

  1. államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga.Tehát a szaknyelvi vizsgák esetén is lehet élni a támogatással, amennyiben a vizsga államilag elismert vizsga.Az államilag elismert nyelvvizsgákat a Nyelvvizsga Akkreditációs Központ honlapján lehet megtekinteni: http://www.nyak.hu/doc/akk_nyelvek.asp.
  2. írásbeli és szóbeli részvizsga, ha azok az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében és 1. számú mellékletében foglaltak alapján egyesíthetők.
  3. a komplex középfokú vagy komplex felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga, továbbá
  4. a komplex középfokú vagy komplex felsőfokú nyelvvizsgának megfelelő, külön kormányrendeletben (137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 13. §-ában) foglaltak szerint honosított nyelvvizsga.

Támogatott nyelv: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, bolgár, görög, horvát, lengyel, örmény, roma/cigány (romani, illetve beás), román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, latin, portugál, arab, héber, japán, kínai, holland, finn, ha a vizsga nyelve az érintett személy állampolgársága szerinti ország hivatalos nyelvétől eltérő, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)  39. § (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott nem magyar állampolgárságú személy esetén a magyar nyelv.

 

Ki igényelheti a támogatást? – A támogatásra való jogosultság

A jogosultak köre: a 35. életévüket be nem töltött magyar állampolgárok, akik 2018. január 1-jét követően a támogatott idegen nyelvből sikeres komplex B2 típusú (középfokú) nyelvvizsgát vagy ezzel egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgát vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsgát tesznek.

Azaz az a magyar állampolgár jogosult a támogatás igénylésére, aki

  1. az első sikeres komplex nyelvvizsgáról vagy az egyesíteni kívánt második részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon,
  2. emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga sikeres megszerzését igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napján,

  3. a honosítani kívánt nyelvvizsgák esetében a honosítási határozat kiállításának napján

a 35. életévét még nem töltötte be.

Mennyi a megszerezhető támogatás összege? – A támogatás mértéke

 

A támogatás mértéke az első sikeres komplex nyelvvizsga nyelvvizsgaközpontnak vagy (az e

melt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga) Oktatási Hivatalnak ténylegesen megfizetett díja, de legfeljebb a megfizetéskor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg. A minimálbér összege 2018. január 1-től 138.000 Ft, így a nyelvvizsga támogatás legmagasabb elérhető összege 34.500 Ft.

Abban az esetben, ha részvizsgát teljesítesz sikeresen, és a részvizsgákat egyesíteni szeretnéd, de a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el, a támogatás mértéke a 2. sikeres részvizsga nyelvvizsgaközpontnak ténylegesen megfizetett díja, de legfeljebb a 2. sikeres részvizsga díjának megfizetésekor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.

 

Ha honosított nyelvvizsgáról van szó, akkor pedig a támogatás mértéke a honosítási eljárás Oktatási Hivatalnak ténylegesen megfizetett díja, de legfeljebb megfizetéskor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.

 

 

Mikor és hogyan kaphatom vissza a nyelvvizsgadíjat? – A támogatási eljárás

A  támogatás iránti eljárás írásbeli kérelemre indul.

A  kérelmet a  Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (a továbbiakban: NYUFIG) az első sikeres komplex nyelvvizsga, emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga vagy a második sikeres részvizsga letételét igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány vagy érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napjától, illetve honosított nyelvvizsga esetében a honosítási határozat közlésétől számított 1 éven belül formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani.

Aki túllépi a megadott 1 éves határidőt, és nyelvvizsga díjának visszafizetésére iránti kérelmét ez időn túl nyújtja be, nem jogosult a támogatásra, mert a határidő elmulasztása jogvesztő.

A támogatás iránti közigazgatási hatósági ügyekben a NYUFIG országos illetékességgel jár el.

A kérelemhez mellékelni kell a nyelvvizsga díjának megfizetését igazoló, a vizsgázó nevét is tartalmazó számlák másolatát.

Ez a komplex nyelvvizsga díjára, egyesíthető részvizsgák esetén a részvizsgák díjára, az emelt szintű idegen nyelvi érettségi térítési díjára, vagy a honosítási eljárás díjára vonatkozó számla.

Egyesíthető részvizsgák esetén,

  • ha az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1. előtti, vagy
  • a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el, csak a második részvizsga számláját szükséges mellékelni a kérelemhez, mivel támogatás ez esetben csak a második részvizsga díja után jár.

Számla hiányában a vizsgadíj befizetésének igazolására a nyelvvizsgaközpont vagy az Oktatási Hivatal által kiállított igazolás fogadható el.

A nyelvvizsga díjához nyújtott támogatás iránti kérelem benyújtásához kitöltendő formanyomtatványt ezen a linken lehet letölteni: Nyelvvizsga díjához nyújtott támogatás iránti kérelem – formanyomtatvány

A jogosultság megállapítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását követő 13 napon belül intézkedik a támogatás az ügyfél kérelmében megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő utalásáról.

Mikortól lép hatályba a kormányrendelet?

A kormányrendelet 2018. január 1-jén lépett hatályba. Az ezt követően megszerzett sikeres középfokú vagy felsőfokú komplex nyelvvizsgára vagy emelt szintű nyelvi érettségire lehet igénybe venni a támogatást.

2018 előtt megszerzett nyelvvizsgára is jár a támogatás?

Nem. A támogatás a 2018. január 1. után sikeresen letett nyelvvizsga vagy emelt szintű érettségi vizsga esetén jár.

Jár a támogatás, ha van már nyelvvizsgám, de szeretnék egy újat?

Igen. Ha már korábban, 2018. január 1. előtt szereztél közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítványt, akkor a 2018. január 1-jét követően elsőként megszerzett közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgára vagy emelt szintű nyelvi érettségire igénybe veheted a támogatást, amennyiben megfelelsz a kritériumoknak.

Jár a támogatás a szaknyelvi vizsgákra?

Igen. Az államilag elismert nyelvvizsgákat a Nyelvvizsga Akkreditációs Központ honlapján lehet megtekinteni: http://www.nyak.hu/doc/akk_nyelvek.asp.