TELC német B2 – középfokú nyelvvizsga

A Telc nyelvvizsgákon nem használható szótár. A vizsgázók az egyes feladatok megoldása során ceruzát és tollat egyaránt használhatnak.

A nyelvvizsga írásbeli és szóbeli része ugyanazon a napon zajlik le.

Vizsgarészek

 A vizsga két fő részből, szóbeli és írásbeli vizsgarészből tevődik össze. Az írásbeli és a szóbeli vizsgán összesen maximálisan 300 pont szerezhető, melynek 60%-át kell a sikeres nyelvvizsgához teljesíteni, de mindegyik, az egyes készségeket mérő vizsgarészt egyenként is minimum 60%-osra kell teljesíteni.


Jelentkezz online nyelvkurzusra!

Jelentkezem


 Az írásbeli vizsga: 

Rendelkezésre álló idő:

  1. Olvasott szöveg értése és nyelvtani, lexikai ismereteket mérő feladatok megoldása: 90 perc (szünet nincs)
  2. Levélírás: 30 perc (szünet nincs)

Összesen szerezhető pontszám:

  1. Olvasott szöveg értése és nyelvtani, lexikai ismereteket mérő feladatok megoldása: 105 pont
  2. Levélírás: 45 pont

1.    Olvasott szöveg értése

1.1. Általános szövegértési feladat (maximum 25 pont szerezhető): Ez a globális szövegértést mérő feladat. Címek hozzárendelése összefüggő szöveghez feleletválasztás vagy behelyettesítés alapján. 5 összefüggő szöveg van megadva (pl. hirdetések, rövid hírek), és 10 cím közül kell kiválasztani az adott szövegre legjobban illőt.

1.2. Szövegértési feladat feleletválasztós teszttel (maximum 25 pont szerezhető): Ez a részletes szövegértést mérő feladat. Egy hosszabb szöveghez 5 kérdést tesznek fel, 3 lehetséges válasz közül kell kiválasztani azt, amelyik igaz.

1.3. Szövegértési feladat  (maximum 25 pont szerezhető): információk kikeresése különböző szövegekből. Ez a szelektív szövegértést mérő feladat. 10 szituációhoz, rövid állításhoz kell megkeresni 12 rövid szöveg közül azt, amelyik teljes mértékben megfelel a szituáció tartalmának.

2. Nyelvtani, lexikai ismeretek (nyelvhelyesség és szókincs)

2.1. Feleletválasztós nyelvtani teszt  (maximum 15 pont szerezhető): 3 lehetőség közül kell kiválasztani a helyes választ 10 tesztkérdésben.

2.2. Összefüggő, hiányos szöveg kiegészítése megadott nyelvtani, illetve lexikai elemekkel  (maximum 15 pont szerezhető): ez a feladat nemcsak nyelvtani kérdéseket tartalmaz, hanem szókincset tesztelő feladatokat is meg kell oldani. Jellemzően igei vonzatokra, utalószavakra, kötőszavakra, névmásokra, melléknévragozásra, módosítószókra vonatkoznak a kérdések. 10 szót kell beilleszteni egy egybefüggő szövegbe 15 előre megadott szó közül, azaz 5 felesleges a feladatban.

3. Fogalmazási készség, levélírás (maximum 45 pont szerezhető)

Hivatalos vagy félhivatalos levél megírása előre megadott szempontok és a hivatalos levél formai kritériumai alapján.

Szavak száma: 150-200 szó

A feladat megoldása során 2 megadott lehetőségből 1-et kell választani, és csak azt a levelet kell megírni. A feladat 4 szempontot ad meg, amelyekből 2-re kötelező kitérni, 1-et pedig választhat hozzá a vizsgázó. A formai kritériumok betartása nélkül nem sikerülhet a feladat megoldása. A megfelelő tartalmi tagolás mellett a formára is figyelni kell: feladó, címzett, dátum, a levél tárgya, hivatalos megszólítási formula, levél lezárására szolgáló elköszönési formula.

A 2 lehetséges téma:

  • az egyik levél általában pályázat írása, ami tulajdonképpen motivációs levél. Legtöbbször valamilyen nagyobb vállalathoz kell pályázatot írni gyakornoki helyre vagy állásközvetítő ügynökséghez.
  • a másik levél is hivatalos levél, lehet reklamáció, termékcserére irányuló kérés, olvasói levél valamilyen témához, jelentkezés egy rendezvényre vagy valamilyen információ, tájékoztatás kérése. Előfordult már azonban olyan feladat, amelyben a vizsgázóknak reklámspotot kellett írniuk.

A levélírási feladatot 3 szempont alapján pontozzák.

1. A levél formai és tartalmi helyessége.

Itt azt értékelik, hogy a fent említett formai követelményeknek megfelel-e a levél, illetve hogy a feladat által megadott utasítások közül mindenre kitért-e a vizsgázó, amelyre a feladat során ki kellett térnie.

2. A levél kommunikatív megformálása.

Fontos a feladat megoldása során az előre megadott szempontok logikai sorrendjének kialakítása, valamint a szövegkohéziós, logikai elemek megfelelő használata is. Pontozzák, hogy mennyire függ össze a szöveg, annak megfogalmazása megfelel-e a hivatalos levélre jellemző nyelvhasználatnak, a vizsgázó mennyire gazdagon képes kifejezni gondolatait. A formai kritériumokat is itt pontozzák.

3. Nyelvhelyesség.

A helyes nyelvhasználatot, a helyesírást és a nyelvtani tudást pontozzák e készség szerint.

 

A szóbeli vizsga

1.    Hallás utáni szövegértés (labor): 30 perc

Minden szöveget csak egyszer lehet meghallgatni.

1.1. Globális hallásértési feladat igaz-hamis állításokkal (maximum 25 pont szerezhető): 6 hírt hall a vizsgázó, de csak 5-re vonatkozik kérdés, tehát 1 nem illik sehová. A szövegek legtöbbje rövid rádiós hír.

1.2. Részletes hallásértés: a meghallgatott szöveg részleteinek megértése igaz-hamis állítások alapján (maximum 25 pont szerezhető): ez a feladat mindig egy hosszabb interjú.

1.3. Szelektív hallásértés igaz-hamis állítások alapján (maximum 25 pont szerezhető): rövid híreket hall a vizsgázó, de csak arra kell választ adnia, amire a kérdés vonatkozik.

 

2.    Szóbeli beszélgetés:

maximum 75 pont szerezhető,

időtartam: a vizsga kb. 20 perc, a felkészülési idő 20 perc, mely során megkapják a vizsgázók a feladatot és az újságcikket, jegyzeteket is készíthetnek. a felkészülési idő során javasolt a vitára és a problémamegoldó beszélgetésre, tehát az utolsó 2 vizsgarészre koncentrálni.

2.1.   Bemutatkozó beszélgetés: Ez tulajdonképpen bemelegítő feladat, hogy a vizsgázók oldottabb, és ezzel a vizsgaszituáció szempontjából ideálisabb állapotba kerüljenek.  A vizsgázók párban (páratlan számú vizsgázó esetében hármasával) rövid párbeszédet folytatnak egymással. Ezt a beszélgetést nem pontozza a bizottság.

2.2.   Prezentáció: A prezentáció során a vizsgázónak be kell mutatnia az általa választott témát  a másik vizsgázónak, majd legalább egy kérdésére válaszolnia is kell. A választható témák: film, könyv, utazás, zenei rendezvény, sportesemény, ami tetszett vagy nagy élmény volt. Ez a vizsgarész kb. 2,5 percet vesz igénybe vizsgázónként.

2.3. Véleménykifejtés/Vita: A vizsgázók egy rövid szöveget kapnak, mely többnyire újságcikk. Ezt a szöveget el kell olvasniuk, majd a szöveg témája alapján kell egymással beszélgetniük. Először röviden összefoglalják a szöveget, majd elmondják az azzal kapcsolatos saját tapasztalataikat, véleményüket. Érvelniük, vitatkozniuk kell, meg kell győzniük egymást, kompromisszumot kell kötniük. Az egyes érveket meg kell vitatniuk. (Tipikus pro-kontra érvek.)

2.4. Konszenzuskeresés/Feladatmegoldás: A vizsgázóknak közösen kell megtervezniük valamit egy megadott szituáció alapján, ami lehet egy kirándulás, parti megszervezése, reklámszöveg megírása). A terv részleteinek kidolgozása a vizsgázók feladata, majd elő kell adniuk ötleteiket, javaslataikat.

A szóbeli vizsgarészen a bizottság a kifejezőkészséget, a nyelvhelyességet, a szóbeli kommunikációs készségeket, a szókincset, a stílust és a feladatmegoldó készséget (kommunikatív hatékonyságot) pontozza. Az is fontos, hogy tényleg arról beszélt-e a vizsgázó, amiről a feladat szerint beszélnie kellett, és mennyire vett részt aktívan a beszélgetésben. A kiejtést és az intonációt is pontozzák.

 

Szóbeli témakörök 

KÖZÉPFOK – B2

1.      Person

2.      Menschlicher Körper, Gesundheit und Körperpflege

3.      Wohnen

4.      Orte

5.      Tägliches Leben

6.      Essen und Trinken

7.      Erziehung, Ausbildung und Lernen

8.      Arbeit, Beruf

9.      Geschäfte, Handel und Konsum

10.  Dienstleistungen

11.  Natur und Umwelt

12.  Reisen und Verkehr

13.  Freizeit und Unterhaltung

14.  Medien und moderne Informationstechniken

15.  Gesellschaft, Staat, internationale Organisationen

16.  Beziehungen zu anderen Menschen und Kulturen

 

A szóbeli témaköröket letöltheted a TELC oldaláról:

telc.hu/feladatsorok